PBH
2018-02-26 20:04

Agenda PBH Algemene Vergadering jaarvergadering, 15 maart 2018 om 20.00, in de Triangel tePolsbroekerdam

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
a. Nominatie Fierljeppen voor op lijst immaterieel erfgoed.
b Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in.

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen AV van 20171116

4. Jaarverslag secretaris PBH over 2017

5. Verslag kascommissie + Decharge

6. Verkiezing kascommissie

7. Jaarverslag penningmeester PBH over 2017

8. Afdrachten en contributies 2018 Voorstel: Geen wijzigingen t.o.v. 2017

9. Doornemen besluitenlijst

10. Lopende zaken:

a. Statuten van de afdelingen
b. Kaderlijnen
c. Proces besluitvorming
d. Werkgroep Tenues
e. Voorstel Vertegenwoordigers PBH in NFB ledenraad
f. Trainerscursus
g. 7 meter stok Jeugd

11. Mededelingen uit de afdelingen

12. Mededelingen HB namens de NFB, FLB en de ondersteunende organen a. Nationale Competitie

13. Bestuursverkiezing
Van geen van de 6 leden in het hoofdbestuur loopt de zittingstermijn nu af. Er is 1 vacature en daarvoor wordt gezocht naar iemand die secretaris wil worden.

14. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

15. Planning vergaderingen / sluiting

Streven is in zomer om de 6 weken, in winter om de 4 of 5 weken, 4 weken voor AV, 2 weken na AV: 29 mrt 2018 HB, 12 apr 2018 HB, 17 mei 2018 HB, 28 jun 2018 HB, 9 aug 2018 HB, 13 sep 2018 HB, 18 okt 2018 HB,15 nov 2018 AV, 29 mrt 2018 HB, 13 dec 2018 HB, 17 jan 2019 HB, 14 feb 2019 HB, 14 mrt 2019 AV, 28 mrt 2018 HB, 11 apr 2019 HB, 16 mei 2019 HB, 27 jun 2019 HB, 8 aug 2019 HB, 12 sep 2019 HB, 17 okt 2019 HB, 14 nov 2019 AV, 28 nov 2018 HB, 12 dec 2019 HB